Dirica.fi-palvelun käyttöehdot

Määritelmät ja Käyttöehdot ovat voimassa 23.9.2016 alkaen.

Määritelmät

Dirica.fi-palvelun käyttöehdoissa määritellään palvelun keskeiset ehdot. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys palvelun käyttämiselle.

Dirica.fi-palvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä Dirica Group Oy:n (jäljempänä Dirica) tarjoamaa palvelua, joka sisältää

 • yksityishenkilöiden tai yritysten tekemät kyselyt, tietopyynnöt, yhteydenotot, kalenterivaraukset sekä yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin vastaamisen
 • palveluntarjoajien tarjoukset ja viestit liittyen edellä mainittuihin kyselyihin, tietopyyntöihin, yhteydenottoihin, kalenterivarauksiin ja tarjouspyyntöihin
 • palveluntarjoajien kuvausten luonnin ja ylläpidon sekä asiakas- ja ajoneuvokuvaukset
 • palveluntarjoajien kuvauksien tarkastelun ja arvioinnin asianomaisesta palveluntarjoajasta
 • palveluntarjoajan markkinoinnin omasta osaamisestaan ja yrityksestään omassa kuvauksessaan.

Lisäksi palvelussa

 • voidaan antaa ohjeita, neuvoja ja uutisia asiayhteyteen liittyvissä asioissa
 • on mahdollista tarjota myös muita vielä ennalta määrittelemättömiä ja tuotekehityksen tuloksena syntyviä palveluja, kuten mm. asiayhteyteen liittyviä finanssipalveluja
 • voidaan tarjota maksuttomia tietopalveluja, jotka perustuvat avoimeen dataan ja muuhun luotettavaan lähdeaineistoon
 • on mahdollista käyttää maksullista rekisterinumerohakupalvelua, joka on tarkoitettu Suomessa rekisteröityjen henkilö-, linja-, paketti- ja kuorma-autojen tai niihin rinnastettavien ajoneuvojen tietojen hakuun.

Dirica.fi-palvelua voi käyttää ilman rekisteröitymistä, mutta palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palvelua käytettäessä rekisteröityminen ja käyttäjätunnus voidaan luoda myös automaattisesti.

Palveluntarjoajana dirica.fi-palvelussa voi toimia sellainen palveluntarjoajaksi rekisteröitynyt yksityishenkilö, yhteisö tai yritys, jonka Dirica on tehtävään hyväksynyt.

Asiakas on sellainen tekijä tai osapuoli, joka käyttää dirica.fi:n tarjoamia palveluja, kuten mm. kyselyjä, tietopyyntöjä, yhteydenottoja, kalenterivarauksia ja tarjouspyyntöjä. Asiakas voi tarkoittaa yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä.

Käyttäjä on dirica.fi-palveluun rekisteröitynyt asiakas tai sellainen rekisteröitymätön asiakas, joka käyttää rekisterinumerohakupalvelua tai palvelun maksutonta sisältöä. Käyttäjä voi olla myös dirica.fi- palveluun rekisteröitynyt palveluntarjoaja. Dirica myöntää käyttäjälle palveluun henkilökohtaisen käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää. Käyttöoikeuden tarkoituksena on mahdollistaa dirica.fi-palvelun käyttö näiden käyttöehtojen mukaisella tavalla. Käyttäjä vastaa tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuneista mahdollisista seuraamuksista, vahingoista, kustannuksista ja korvauksista.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää dirica.fi-palvelua tai siihen liittyviä osa-alueita tai hyödyntää dirica.fi- palvelua ansiotarkoituksessa ilman Dirican kirjallista lupaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen puitteissa.

Dirica.fi-palvelu kattaa kaiken palvelussa olevan tietosisällön, kuten yhteystiedot, viestinnän, video- ja äänitiedostot, kuvat ja piirrokset, kuvaukset ja tekstit, paikantamiseen liittyvät tiedot sekä näihin liittyvät muut tiedot. Sisällöksi voidaan lukea käyttäjien itsensä luoma sisältö, Dirican toimesta luotu sisältö tai jonkun muun tahon toimesta luotu sisältö. Erikseen todettakoon, että Trafin rekisteritietoja sitovat Trafin käyttöehdot.

Käyttäjän luomalla sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka on siirretty, lähetetty tai tallennettu dirica.fi- palveluun käyttäjän toimesta käyttäen palvelua. Edellä mainitun tietosisällön lisäksi käyttäjän luomalla sisällöllä tarkoitetaan käyttäjän omaan kuvaukseen tallennettuja tietoja kuten yhteystietoja, ajoneuvoon liittyviä tietoja, tarjottuun palveluun liittyviä tietoja sekä luokitteluja ja arvosteluja.

Dirican luomalla sisällöllä tarkoitetaan sellaista sisältöä, joka on Dirican luomaa ja joka on saatavilla dirica.fi-palvelussa.

Jonkun muun tahon toimesta luodulla sisällöllä tarkoitetaan kaikkea sitä sisältöä, joka on tuotettu jonkun muun tahon kuin käyttäjien tai dirica.fi-palvelun toimesta ja joka on saatavilla palvelussa.

Otsikko Määritelmät ja näiden Käyttöehtojen muut otsikot on kirjoitettu ainoastaan käyttöehtokuvauksen jäsentämiseksi, jolloin otsikoilla ei ole mitään juridista tai muuta sopimuksiin liittyvää merkitystä.

Käyttöehdot

Käyttäjää koskevat yleiset velvollisuudet

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia dirica.fi-palvelun käyttäjiä.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää dirica.fi-palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun hyödyntämisen edellytyksenä on lainmukainen käyttö. Palvelussa käyttäjällä voi olla mahdollisuus hyödyntää kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluja, jolloin sovelletaan erillisiä käyttö- ja sopimusehtoja.

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää tiettyjen palvelujen osalta rekisteröitymistä osan palveluista ollessa käytettävissä ilman rekisteröitymistä.

Diricaa koskevat yleiset velvollisuudet

Dirica vastaa dirica.fi-palveluun omatoimisesti tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta, mutta ei vastaa palveluun liittyvistä kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, joihin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Dirica ei ole vastuussa käyttäjälle dirica.fi-palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Dirica ylläpitää ja huolehtii palvelun toimivuudesta, mutta ei vastaa internet-verkkoon liittyvistä teknisistä vioista tai huolto- ja asennustöistä aiheutuvista katkoksista eikä tietoliikennehäiriöistä tai tästä aiheutuvasta tiedon mahdollisesta muuttumisesta tai katoamisesta.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Dirican palveluun tai siihen liittyvän suorituksen vastuusta. Ylivoimaisena esteenä pidetään poikkeuksellisia häiriöitä tulipaloa, tulvaa, viranomaisen määräystä tai yleisesti jotakin muuta ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Hyväksyminen

Kun käyttäjä käyttää dirica.fi-palvelua muutoin kuin katsomalla tai selailemalla palvelua, käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot. Muuksi kuin palvelun katsomiseksi tai selailuksi katsotaan aina seuraavat asiat:

 • osoite-, sijainti- tai yhteystietojen selvittäminen
 • kyselyihin, tietopyyntöihin, yhteydenottoihin, kalenterivarauksiin ja tarjouspyyntöihin vastaaminen tai niiden tekeminen
 • palveluntarjoajan kuvauksen luonti ja ylläpito
 • asiakas- tai ajoneuvokuvausten tekeminen
 • palveluntarjoajan kuvauksen tarkastelu ja arviointi
 • palveluntarjoajan yhteydenotot ja markkinointi
 • palvelusisällön luominen
 • rekisterinumerohakupalvelun ostotapahtuma tai maksukoodin käyttäminen
 • rekisteröityminen palveluun, jollaiseksi katsotaan myös ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen kirjautuminen jo luodulla tunnuksella.

Muutokset käyttöehtoihin

Diricalla on aina oikeus ilman eri ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun käyttöehtoja, sivuilla välitettäviä palveluja ja niiden sisältöä, sivujen ulkoasua sekä saatavuutta.

Palveluiden käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan dirica.fi-palvelun verkkosivulla. Kun käyttäjä käyttää muutoin kuin katsomalla tai selailemalla dirica.fi-palvelua muutoksen jälkeen, käyttäjä samalla hyväksyy muutoksen. Käyttöehtojen muuttuminen ja muutoksen ajankohta on ilmoitettu käyttöehtojen alussa kohdassa “Määritelmät ja Käyttöehdot ovat voimassa alkaen”. Muutokset ovat voimassa siitä hetkestä, kun käyttöehtojen muutoksesta on verkkosivulla ilmoitettu.

Käyttäjän vastuulla on seurata käyttöehtojen muutoksia. Mikäli käyttäjä ei halua hyväksyä käyttöehtojen muutosta käyttäjän tulee heti lopettaa dirica.fi-palvelun käyttö.

Vastuunrajoitukset

Dirica toimii palvelun käyttäjien välittämien ja vastaanottamien tietojen välittäjänä. Dirica ei ole osapuoli käyttäjien välisissä dirica.fi-palvelun kautta suoraan tai epäsuorasti syntyneissä sopimuksissa.

Dirica ei vastaa millään tavalla dirica.fi-palvelun kautta syntyneiden käyttäjien välisten sopimusten laillisuudesta, laadusta, sovittujen sopimusten sitoumuksista ja niiden toteuttamisesta sekä niihin liittyvistä maksuista tai muusta vastaavanlaisista seikoista.

Palvelussa annetut tiedot koskien kaikkia käyttäjiä voivat sisältää puutteita eivätkä välttämättä ole lopullisia.

Palvelussa esitetty hinta perustuu käytettävissä olevaan tietoon. Todellinen tai lopullinen hinta tai sopimus voi poiketa dirica.fi-palvelussa, mikäli asiakas ja palveluntarjoaja niin erikseen sopivat.

Palveluntarjoajan myöntämät takuut tehdyistä sopimuksista ja töistä voivat poiketa toimipaikka- ja tapauskohtaisesti. Palveluntarjoaja vastaa itse asiakkaalle annetusta takuusta. Diricalla ei ole eikä se ota kantaa mahdollisiin asiakkaan ja palveluntarjoajien välisiin riitatapauksiin tai erimielisyyksiin.

Asiakas voi lähettää ajoneuvoihin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja dirica.fi-palvelussa oleville muille käyttäjille. Mahdolliset käyttäjien vastaukset ovat keskustelua yleisellä tasolla ja tällöin Dirica tai käyttäjät eivät ole vastuullisia mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa. Dirica ei vastaa käyttäjien toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta millään tasolla.

Diricalla on oikeus keskeyttää dirica.fi-palvelun tarjoaminen palveluun liittyvän muutos- ja päivitystyön vuoksi. Erityisten perusteiden vallitessa palvelu voidaan myös sulkea ilman ennakkovaroitusta.

Dirica ei voi antaa takuuta siitä, että dirica.fi-palvelu toimii aina ilman keskeytyksiä ja ilman virheitä. Dirica.fi-palvelun käyttökatkoista ja järjestelmäpäivityksistä pyritään aina kun mahdollista etukäteen tiedottamaan käyttäjiä. Palvelun keskeytyksen ollessa välttämätöntä, Diricalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu tämän ollessa välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Dirica pyrkii aina minimoimaan keskeytyksen keston ja siitä aiheutuvat haitat.

Dirica ei vastaa muutos- ja päivitystöiden, palvelun keskeytymisen tai palvelussa olevien virheiden käyttäjille aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai muusta menetyksestä. Dirica ei myöskään vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai muusta menetyksestä, jotka aiheutuvat dirica.fi-palvelun käytöstä tai käyttämisen estymisestä.

Dirica voi varmuuskopioida dirica.fi-palvelun ja sen sisällön, mutta sen välttämiseksi, että sisältö häviää tai muuttuu käyttäjää suositellaan varmuuskopioimaan oman sisältönsä omalle tietovälineelleen. Dirica ei vastaa hävinneestä tai muuttuneesta sisällöstä ja siitä mahdollisesti seuraavasta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai muusta menetyksestä.

Dirica ei ota vastuuta jonkun muun tahon toimesta luodusta sisällöstä eikä tämän tahon tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon dirica.fi-palvelusta on linkki.

Dirica.fi-sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Diricalle. Kaikki oikeudet dirica.fi-palveluun ja sen sisältöön pidätetään Diricalla.

Käyttäjien lisäämää sisältöä voidaan käyttää dirica.fi-palvelussa osana palvelun markkinointia ottaen huomioon nämä käyttöehdot.

Lisätty sisältö

Käyttäjä ei saa lisätä hyvän tavan vastaista tai laitonta sisältöä tai sellaista sisältöä mihin käyttäjällä ei ole oikeutta. Dirica ei ole vastuussa edellä mainitun kaltaisista lisäyksistä ja Diricalla on oikeus poistaa tällainen sisältö ilman eri ilmoitusta.

Käyttäjä vastaa dirica.fi-palveluun lisäämästään sisällöstä kaikilta osin ja käyttäjän on huomioitava, että on mahdollista, ettei lisättyä sisältöä ole aina mahdollista poistaa kaikilta osin. Lisätessään sisältöä dirica.fi-palveluun käyttäjällä tulee aina olla käyttämiseen sallittu oikeus. Käyttäjän lisäämästä sisällöstä ei saa syntyä sellaista käsitystä, että dirica.fi-palvelu sponsoroi käyttäjää, lisättyä sisältöä tai tarjottuja palveluita millään tavoin ilman erillistä kirjallista hyväksyntää.

Käyttäjä saa ilmoittaa kuuluvansa markkinointi- tai muuta yhteistyötä tekevään yhteenliittymään tai yhteisöön. Tällaisia ovat mm. valtuutetut merkkikorjaamot ja erilaiset yritysketjut ja -yhteenliittymät. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää näihin liittyviä viestejä, tunnuksia, tuotemerkkejä ja logoja.

Käyttäjä vastaa lain ja asetusten tai muun käyttäjää sitovan sopimuksen puitteissa dirica.fi-palvelussa julkaisemastaan aineistosta. Mikäli dirica.fi-palveluun on lisätty sisältöä, joka on näiden käyttöehtojen vastaista tai muutoin virheellistä, siitä voi ilmoittaa osoitteeseen info@dirica.com.

Dirica saa käyttää kolmatta osapuolta alihankkijana kehittämään, käyttämään ja ylläpitämään dirica.fi- palvelua ja palvelussa olevaa sisältöä. Dirican valtuuttamalla alihankkijalla on sama oikeus päästä dirica.fi-palvelun sisältöön ja sisällön hallintaan kuin mitä valtuuttajalla on.

Käyttäjien väliset sopimukset

Dirica ei vastaa käyttäjien dirica.fi-palveluun antaman sisällön oikeellisuudesta ja siitä, että se saapuu perille. Käyttäjillä on oikeus sopia keskenään lopullisen sopimuksen sisältö dirica.fi-palvelussa esitettyä laajemmaksi tai suppeammaksi. Jos sopimus käyttäjien välillä ei joltakin osin toteudu, Diricalla ei ole velvollisuutta etsiä tai löytää korvaavaa sopimusta miltään osin eikä korvata mahdollista välitöntä tai välillistä vahinkoa.

Viestit

Dirica saa lähettää dirica.fi-palvelun käyttäjälle sähköpostia, soittaa puhelimitse tai lähettää puhelimen kautta esim. tekstiviestejä. Käyttäjän tulee mahdollisuuksien mukaan varmistautua dirica.fi-palvelun kautta lähettämiensä viestien ja palveluun lisätyn sisällön osalta siitä, että viestit tai sisältö eivät ole tietoturvan kannalta vahingollisia. Dirica ei vastaa viesteistä aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjä vastaa itselleen aiheutuneista vahingoista, mikäli käyttäjä lähettää viestejä ja lisää sisältöä dirica.fi-palveluun, palvelun kautta toiselle käyttäjälle tai palvelun ylläpitoon näiden sisältäessä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja. Dirica ei vastaa tällaisten viestien tai sisällön aiheuttamista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Dirica pidättää itselleen oikeuden valvoa kaikkea sitä sisältöä, joka on dirica.fi-palvelussa sekä muokata sitä mikäli katsoo sen parantavan dirica.fi-palvelun laatua. Käyttäjällä on oikeus pyytää muokatun sisällön poistamista. Tällöin käyttäjän tulee esittää siitä Diricalle kirjallinen pyyntö.

Diricalla on oikeus olla julkaisematta käyttäjän sisältöä dirica.fi-palvelussa, estää käyttäjän pääsyn palveluun sekä poistaa käyttäjän käyttäjätilin tunnuksineen ja salasanoineen ilman eri ilmoitusta ja perustelua. Edellä mainittu koskee erityisesti tilanteita, joissa käyttäjä toimii ja käyttää dirica.fi-palvelua ilman todellista aikomusta pyrkiä sopimukseen toisen käyttäjän kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esim. tekaistujen yksilöityjen tarjouspyyntöjen kysyminen tai esiintyminen luvatta toisen käyttäjän nimissä tai toisen ajoneuvon tietojen käyttö luvatta. Diricalla on oikeus tarjouspyynnöissä välittää tarjouspyynnön saajalle tieto siitä, että tarjouspyynnön tekijä on toinen palveluntarjoaja tai työskentelee sellaisen palveluksessa.

Diricalla ei ole velvollinen miltään osin välittämään käyttäjien lähettämiä viestejä ja näyttämään käyttäjän lisäämää sisältöä dirica.fi-palvelussa. Dirica ei myöskään vastaa välittämättä jäävien viestien tai lisätyn sisällön näyttämättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Dirica saa lähettää dirica.fi-palvelussa asiakkaan yhteystiedot, ajoneuvon rekisterinumeron ja ajoneuvon muut tiedot ja asiakkaan käyttäjänä lisäämät tiedot yhdelle tai useammalle palveluntarjoajalle, jos dirica.fi-palvelun laadukas toimivuus sitä edellyttää. Palveluntarjoaja saa lähettää dirica.fi-palvelun käyttäjälle sähköpostia, soittaa puhelimitse tai lähettää puhelimen kautta viestejä.

Tietojen julkisuus

Dirica käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja asiaan liittyvien muiden lakien ja asetusten mukaisesti ja huolehtii asianmukaisesti yksityisyyden suojasta. Rekisteröidyt käyttäjätiedot kuuluvat Dirican asiakasrekisteriin ja niitä käytetään vain tässä tarkoituksessa.

Palveluntarjoajien kuvaukset asiakkaille ovat julkisia ja tietojen näyttäminen on mahdollista myös siltä osin kuin dirica.fi-palvelun käyttö tapahtuu ilman rekisteröitymistä. Asiakkaiden kuvaukset ovat julkisia ainoastaan siltä osin kuin dirica.fi-palvelun laadukas ja sujuva käyttö sitä edellyttää.

Asiakkaan tekemissä mahdollisissa yksilöidyissä tarjouspyynnöissä palveluntarjoajat voivat katsoa asiakkaan dirica.fi-palveluun luomaa sisältöä kaikilta niiltä osin kuin se tarjouksen tekemiseksi on tarpeellista. Tällaisia tietoja ovat esim. ajoneuvon rekisterinumero ja ajoneuvon muut tiedot sekä asiakkaan nimi. Dirica ei vastaa miltään osin siitä, että dirica.fi-palveluun lisätty sisältö tulee kolmannen osapuolen tietoon.

Diricalla on oikeus kaikkeen yksilöimättömään tilastotietoon tai sen käsittelyyn koskien dirica.fi- palvelua sekä antaa Suomen viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja palvelusta, käyttäjistä ja sisällöstä, mikäli laki tai asetus sitä edellyttää.

Käyttäjätili

Käyttäjällä on velvollisuus antaa dirica.fi-palvelua käyttäessään tai rekisteröityessään palveluun totuudenmukaiset tiedot itsestään, yrityksestä tai yhteisöstä, jota edustaa. Käyttäjän tulee päivittää tiedoissaan tapahtuvat muutokset viimeistään silloin, kun tämä käyttää seuraavan kerran dirica.fi- palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää esim. vanhentuneita sähköpostiosoitteita tai ilmoittaa olevansa toinen henkilö. Käyttäjän käyttäjätiliin luoma salasana on henkilökohtainen. Palveluntarjoajan salasana voi olla myös toimipaikkakohtainen ja erikseen sovittaessa myös useita toimipaikkoja käsittävä. Käyttäjän on säilytettävä salasana huolellisesti.

Käyttäjä voi muuttaa dirica.fi-palvelussa salasanan tai pyytää palvelusta uuden. Salasanan väärinkäyttötapauksessa – tai jos on aihetta epäillä väärinkäyttöä – käyttäjä voi pyytää käytön estoa. Dirica voi muuttaa ja muokata käyttäjätiliä, kuvauksia ja käyttäjän sisältöä.

Dirica voi yhdistää ja siirtää käyttäjätilejä Dirican tai sen tytäryhtiöiden omaan muuhun käyttöön. Tällöin Dirica tiedottaa siitä erikseen dirica.fi-palvelussa.

Diricalla on oikeus hylätä käyttäjän rekisteröityminen dirica.fi-palveluun tai sulkea käyttäjän käyttäjätili tai tehdä molemmat jos on syytä epäillä, että käyttäjä toimii vastoin käyttöehtoja tai toimii hyvän tavan tai lain tai asetuksen vastaisesti.

Kuvaukset

Asiakkaan halutessa käyttää dirica.fi-palvelun kaikkia ominaisuuksia tulee asiakkaan luoda itsestään kuvaus eli asiakasprofiili. Asiakasprofiiliin tulee tallettaa kulloinkin tarpeellinen määrä asiakkaaseen liittyvää tietoa kuten esim. nimi, sähköpostiosoite ja salasana sekä ajoneuvon rekisterinumero ja ajoneuvon muut tiedot. Dirica.fi-palvelu voi liittää asiakasprofiiliin asiakkaan ajoneuvoon liittyvät julkiset tiedot.

Palveluntarjoaja laatii omasta toiminnastaan kuvauksen eli palveluntarjoajan profiilin. Profiilissa on tiedot tarjottavista palveluista. Profiilin sisällön laajuudesta palvelutarjoaja päättää ja vastaa itse.

Asiakkaalla on oikeus selailla palveluntarjoajan itsestään antamia tietoja, arvostella palveluntarjoajaa ja lisätä palvelutarjoajaan liittyvää sisältöä. Diricalla on oikeus päivittää ja lisätä tietoa palveluntarjoajan profiiliin sisällöllä, joka on saatu julkisista lähteistä kuten esim. palveluntarjoajan verkkosivustolta.

Tekijänoikeus

Dirica.fi-palvelussa oleva tieto, asiakasrekisteri, immateriaalioikeuden alaiset aineistot, ohjelmat, tuotteet, palvelu ja sisältö ovat yksin Dirican omaisuutta pois lukien sellainen käyttäjän lisäämä sisältö, joka on jonkun muun tahon tekijänoikeustahon tai immateriaalioikeuden suojaamaa. Edellä mainitun omaisuuden luvaton kopiointi, lainaaminen, muuttaminen, jälleenmyynti tai muu hyväksikäyttö ilman kaupallista hyötyäkin on kielletty. Tekijänoikeuslain mukainen lainaaminen on sallittua, jolloin tulee aina ilmoittaa lähde.

Tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus saada poistettua dirica.fi-palvelusta omaan kuvaukseensa liittyvä tieto sekä tekijänoikeuden alainen aineisto pois lukien ne tiedot, jotka ovat julkisia. Tällöin käyttäjän tulee esittää Diricalle kirjallinen pyyntö.

Evästeiden käyttö

Dirica.fi-palvelu voi tallentaa palvelun kautta välitettyä ja lähetettyä tietoa sekä sellaista tietoa, joka liittyy palvelun käyttöön.

Dirica.fi-palvelu voi kerätä palveluiden käytöstä tietoja evästeiden ja vastaavien tekniikoiden, kuten esim. selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Palveluntarjoajat ja muut kolmannet osapuolet kuten mainostajat käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kohdentaakseen viestintää käyttäjän todennäköisen kiinnostuksen perusteella. Dirica tekee yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä viestintä olisi mahdollisimman kiinnostavaa ja yksilöityä. Evästeiden avulla dirica.fi-palvelu kohdentaa viestin esim. sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Dirica.fi-palvelussa mitataan myös tällaisen viestinnän tehoa.

Dirica.fi-palvelu voi käyttää evästeitä parantaakseen palvelun toiminnallisuutta. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, jolloin on mahdollista, että dirica.fi-palvelun laatu ja toiminnallisuus heikkenee. Dirica ei vastaa evästeiden poistosta aiheutuneesta palvelun laadun heikkenemisen aiheuttamista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

IP-osoitteet

Dirica.fi-palvelu voi tallettaa käyttäjän laitteen IP-osoitteen sekä muut selaimen tekniset tiedot.

Rekisterinumerohakupalvelua koskevat Trafin käyttöehdot

Rekisterinumerohakupalvelussa käytetään liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisteritietoja, joita sitovat Trafin käyttöehdot seuraavasti:

 • Palvelun käyttöä ennen on huomioitava, että rekisterinumerohakupalvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa.
 • Rekisterinumerohakupalvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esim. selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon.
 • Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Käyttäessään rekisterinumerohakupalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja Trafin ehtoja.

Maksutavat koskien rekisterinumerohakupalvelua

Rekisterinumerohakupalvelu ja siihen liittyvät kulut maksetaan tilauksen yhteydessä.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapaukset käsittelee Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Mobiili- ja tekstiviestimaksupalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Arena Interactive Oy.

Erimielisyydet

Dirica.fi-palveluun liittyvään käyttöehtoon, palvelun sisältöön tai sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli asiassa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Dirica Group Oy

Y-tunnus 2522436-9

Kappelitie 6 B

02200 Espoo

info@dirica.com